Hollanders Rental

Huur het bij Hollanders

Verzekeringsvoorwaarden

VERZEKERINGSCERTIFICAAT

VERZEKERING VOOR CASCOSCHADE EN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Wie zijn de verzekerden?

De verzekeringnemer inclusief alle Nederlandse filialen én

U (de huurder van de verzekerde objecten van verzekeringnemer).

Wat is verzekerd, wat is de De verzekerde gehuurde objecten en de verzekerde huurtermijn staan op de
verzekerde periode en waar verhuurovereenkomst tussen de verzekeringnemer en de huurder.
geldt de verzekering? Deze verzekering geldt bij gebruik in de Benelux en in Duitsland. Daar buiten geeft  de verzekering geen dekking.
Wat is verzekerd?

Schade aan het gehuurde object (= Casco):

Materiële schade aan het object door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis buiten de macht van de huurder, brand, diefstal, vandalisme, verkeersrisico's en schade door de aard of een gebrek van het object.

Het gehuurde object is een “motorrijtuig”:

Schade door het object aan een ander volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).

Het gehuurde object is een “graafmachine”:

Schade door het object aan ondergrondse kabels en leidingen van een ander tot     EUR 1.000.000,00 per gebeurtenis.

Wat zijn de voorwaarden De originele voorwaarden van de bovengenoemde Werkmaterieel Verhuurverzekering.
van de verzekering?

Dit certificaat is een samenvatting van deze voorwaarden.

De huurder ondertekent vóór de start van de huur de verhuurovereenkomst.

Wat is niet verzekerd?

Schade als u zich niet houdt aan de instructies voor gebruik en onderhoud.

Schade door opzet, grove schuld of grove nalatigheid.

Vermissing van het gehuurde object of delen ervan.

Schade aan uw eigendommen of aan zaken van anderen die u beheert (opzicht). U verhuurt door aan anderen of leent uit aan anderen, terwijl u daarvoor geen schriftelijke toestemming heeft van de verhuurder. Schade aan de bestuurder van het gehuurde object.

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen van anderen als u zich niet houdt aan de wettelijke- en de gebruikelijke eisen van zorgvuldigheid.

Wat zijn de kosten van de Voor de kosten van de verzekering betaalt u een toeslag op de huurprijs.                   
verzekering en wat is het Bij elke gedekte schade geldt een eigen risico voor uw rekening van:
eigen risico?
  • 10% van het schadebedrag met een minimum van EUR 5000,00 bij diefstal.
  • EUR 1250,00 bij alle overige schades.
Wat moet u doen bij U doet onmiddellijk aangifte van diefstal bij de politie.
diefstal? U meldt diefstal aan de verhuurder en geeft hem het proces verbaal van de aangifte. Alleen dan geeft deze verzekering u dekking voor schade bij diefstal.
Wat zijn uw overige rechten Dit verzekeringscertificaat is een uittreksel van de voorwaarden van de genoemde    
en plichten? Werkmaterieel Verhuurverzekering. Bij onduidelijkheid of bij een geschil gelden de originele voorwaarden van deze Werkmaterieel Verhuurverzekering.