Hollanders Rental

Huur het bij Hollanders

Algemene verhuurvoorwaarden


ARTIKEL 1 Onderwerp van de overeenkomst.

Bouwmachines Hollanders BV, hierna te noemen ‘verhuurder’ verbindt zich tegenover de wederpartij, hierna te noemen ‘huurder’ aan ommezijde vermelde materieel (hierna te noemen ‘het gehuurde’) aan de huurder af te staan. Huurder verbindt zich dit in huur te aanvaarden.ARTIKEL 2 Huurprijs.

De overeengekomen huurprijs is gebaseerd op 8 uren per dag, vijf dagen per week. Indien het gehuurde langer dan deze werktijd wordt gebruikt, wordt de huurprijs evenredig verhoogd. Huurder is verplicht direct na afloop van elke kalenderweek een opgave te verstrekken van de buiten de als aangeduid, geldende gewerkte uren. Verhuurder heeft het recht de huurprijs aan te passen. De huurverhoging gaat in 4 weken nadat de verhoging schriftelijk aan huurder is gemeld. Huurder heeft het recht de huur te beëindigen indien hij met de verhoging niet akkoord gaat. In dat geval zal hij het gehuurde onverwijld op zijn kosten terugleveren.ARTIKEL 3 Huurtermijn.

De huur vangt aan op de dag dat het gehuurde de opslag of het magazijn verlaat en eindigt op de dag van teruglevering op de opslag of magazijn van verhuurder. Huurder is ook gedurende vakanties en erkende feestdagen de normale huur verschuldigd tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij regen- of vorstverlet of werkstaking is huurder de normale huur verschuldigd tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de huur voor onbepaalde tijd is aangegaan , eindigt de huur door schriftelijke opzegging door een der partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 5 werkdagen. Verhuurder behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn de huur niet te verlengen. Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten de schuld van verhuurder alsmede de reparatietijd voor reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van huurder worden als normale huurtijd beschouwd.ARTIKEL 4 Huren met opdrachtbon.

Indien huurder met een opdrachtbon van het bedrijf waar hij werkt komt, om voor rekening van genoemd bedrijf te huren, mogen wij er vanuit gaan, dat hij hiertoe gerechtigd is door het bedrijf en is het bedrijf (mede)verantwoordelijk voor het gehuurde.ARTIKEL 5 Borgsom.

De door de huurder aan verhuurder betaalde borgsom als aan ommezijde vermeld, wordt t.z.t. na afloop van de huurovereenkomst met de totale huurprijs verrekend, tenzij deze borgsom in mindering wordt gebracht op reparatiekosten welke voor rekening zijn van huurder. In geval van verlenging van de huurovereenkomst is een extra waarborgsom door de huurder verschuldigd. De huurovereenkomst kan worden beëindigd op het moment dat de huurder de gevraagde borgsom niet dan wel niet-tijdig heeft betaald.ARTIKEL 6 beschikbaarstelling.

Huurder heeft het recht het gehuurde voor verzending c.q. afhalen te keuren of te doen keuren. Indien huurder van dit recht gebruik maakt, wordt geacht dat het gehuurde gebruiksklaar en compleet de opslag of het magazijn van verhuurder heeft verlaten en door huurder als zodanig aanvaard is. Laad-, los- en transportkosten zijn voor rekening huurder. Maakt de huurder van deze keuring geen gebruik en neemt hij het materieel zonder meer tot zich, dan zijn alle gebreken welke nadien blijken, voor rekening van huurder tenzij hij bewijst dat het materieel in ondeugdelijke staat de opslag of het magazijn van verhuurder heeft verlaten.ARTIKEL 7 Gebruiksvoorwaarden.

Het gehuurde mag alleen worden gebruikt voor doeleinden waarvoor het bestemd is en mag niet worden overbelast. Verhuurder draagt er zorg voor dat het gehuurde voldoet aan eventuele wettelijke bepalingen. Huurder draagt zorg voor het goed blijven functioneren van aanwezige beveiligingen. Huurder is verplicht zorg te dragen voor het gehuurde. Het gehuurde mag nimmer worden gebruikt op plaatsen waar het gebruik en/of de aanwezigheid enigerlei risico voor het gehuurde met zich meebrengt. Huurder dient verplaatsingen van het gehuurde terstond schriftelijk aan verhuurder te melden. Het is niet toegestaan het gehuurde Nederland uit te voeren zonder toestemming van verhuurder. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden door te verhuren of in bruikleen af te staan zonder schriftelijke toestemming van verhuurder. Verhuurder is bevoegd gedurende de huurtijd de toestand van het gehuurde en de wijze waarop er mee gewerkt wordt te controleren. Huurder dient er voor te zorgen dat verhuurder toegang tot het gehuurde wordt verleend.ARTIKEL 8 Onderhoud.

Huurder is verplicht het gehuurde goed te onderhouden en regelmatig controle uit te oefenen op o.a. olie-peil, koelwater, accu’s en daarmee gelijk te stellen onderhoud. Kosten aan het gehuurde welke het gevolg zijn van normale gebruiks-slijtage, zijn voor rekening van verhuurder, met dien verstande dat deze kosten beperkt blijven tot het te vervangen onderdeel inclusief arbeidsloon. Indien de reparatie-tijd langer is dan een dag, wordt de huur gestopt tot weder in gebruikname van het gehuurde. Mankementen dienen terstond aan verhuurder te worden gemeld. Huurder mag alleen reparaties laten uitvoeren met toestemming van verhuurder en deze dienen te geschieden door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt. Verhuurder is gerechtigd de huur terstond te beëindigen indien het gehuurde wordt verwaarloosd of ondeskundig wordt gebruikt. Alle hieruit voortvloeiende kosten o.m. laad-, los-, transport- en eventuele herstelkosten komen geheel voor rekening van huurder.ARTIKEL 9 Teruglevering.

Huurder is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde gereinigd en compleet terug te bezorgen bij verhuurder. Voorafgaand aan transport dient bij verhuurder informatie ingewonnen te worden omtrent de openingstijden van haar opslag of magazijn, alsmede de gewenste plaats van teruglevering. Huurder heeft het recht om bij teruglevering en de daaropvolgende inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten ten gevolge van onder meer vermissing, reinigen, ondeskundig gebruik of daarmee gelijk te stellen zaken, worden terstond door verhuurder aan huurder schriftelijk gemeld. Indien huurder deze kosten niet binnen 5 dagen per aangetekend schrijven heeft aangevochten wordt aangenomen, dat huurder met de kostenopgave akkoord gaat.ARTIKEL 10 Tussentijdse beëindiging.

Verhuurder zal gerechtigd zijn, zonder dat enige in gebrekestelling vereist is, in de navolgende gevallen deze overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst terstond te beëindigen en het gehuurde tot zich te nemen, onverminderd het recht van verhuurder om van huurder vergoeding van kosten-schaden en interessen te vorderen:

- Indien naar het oordeel van verhuurder, huurder nalatig mocht blijven te voldoen aan enige verplichting jegens verhuurder, waaronder begrepen die voortvloeien uit deze overeenkomst;

- Huurder in staat van faillissement wordt verklaard:

- Huurder surseance van betaling aanvraagt;

- Enige vorm van beslag wordt gelegd op goederen van huurder;

- Huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, tot ontbinding of liquidatie besluit;

- Huurder besluit tot gehele of gedeeltelijke staking c.q. verplaatsing van het bedrijf naar het buitenland, één of meer vennoten van huurder uittreden, de reglementen of statuten van huurder gewijzigd worden of een wijziging optreedt in de aandeelhouders van huurder, één en ander indien deze omstandigheden naar het oordeel van verhuurder aanmerkelijke verzwaring van haar risico met zich mede brengen.ARTIKEL 11 Einde overeenkomst.

In de in art. 10 genoemde gevallen is verhuurder te allen tijde, zonder enige in gebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het gehuurde bij huurder terug te halen. Huurder is verplicht aan verhuurder de gewenste medewerking te verlenen. Huurder machtigt verhuurder bij deze zich toegang tot het gehuurde te verschaffen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enig nadeel welke door huurder of door derden, in verband met het terughalen van het gehuurde c.q. het beëindigen van de huurovereenkomst, wordt geleden.ARTIKEL 12 Betaling.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Eventuele geschillen, ongeacht de strekking, ontslaan de huurder niet van betalingsverplichting van het gehele factuurbedrag. Indien de factuur niet binnen de gestelde vervaltermijn van

14 dagen door de huurder wordt voldaan, is verhuurder gerechtigd € 40,00 in rekening te brengen bij huurder ter vergoeding van verhuurders eigen inspanningen ter verkrijging van het gefactureerde bedrag.

Wanneer huurder niet tot betaling overgaat en de vordering wordt uitbesteed aan een incassobureau is verhuurder gerechtigd om een percentage van 15%, te berekenen over de hoofdsom plus de rente, met een minimum van € 150,00, voor buitengerechtelijke kosten bij huurder in rekening te brengen. De noodzakelijke incassokosten zijn voor rekening van huurder. Bij te late betaling wordt een vertragingsrente van 2% per maand over het bedrag van de hoofdsom gehanteerd. Schuldvergelijking is uitgesloten.ARTIKEL 13 Aansprakelijkheid Huurder

Degene die het gehuurde komt afhalen bij verhuurder en tekent voor ontvangst, is – naast de contractant – hoofdelijk medeaansprakelijk voor de betaling van de factuur als ware hij mede contractant. Deze aansprakelijkheid geldt zowel voor betaling van de factuur, alsook voor eventuele andere kosten ter verkrijging van het factuurbedrag zoals vermeld onder artikel 12.ARTIKEL 14 Verzekering.

Huurder is verplicht het gehuurde ten gunste van verhuurder te verzekeren tegen diefstal en schade door aan- of inrijdingen of alle andere schade(s). Huurder kan bij verhuurder een Schade Afkoop Regeling (SAR) afsluiten tegen 8% van de huursom. De voorwaarden hiervan worden op verzoek bijgevoegd. In geval van schade is huurder verplicht dit terstond aan verhuurder te melden en schriftelijk te bevestigen. Bij diefstal is de huurder verplicht, op basis van vervanging de nieuwwaarde van het door hem/haar gehuurde aan verhuurder te vergoeden. De huurpenningen zijn verschuldigd tot het tijdstip waarop de diefstal gemeld wordt.ARTIKEL 15 Expertise.

De door verhuurder gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en reinigingskosten aan het gehuurde goed, komt rechtstreeks voor rekening van de huurder. De huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat bij een door verhuurder geschat schadebedrag van € 1000 of meer, expertise op kosten van huurder wordt uitgevoerd door een door verhuurder aangewezen erkend expertisebureau en bij een schade beneden € 1000 expertise wordt uitgevoerd door verhuurder.ARTIKEL 16 Aansprakelijkheid Verhuurder

Verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, voor schade, zoals overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, ontstaan door handelen of nalaten van verhuurder, zijn personeel dan wel van door verhuurder ingeschakelde derden.

Indien huurder een particulier is, kan de door verhuurder te vergoeden schade ten hoogste de huurprijs bedragen.ARTIKEL 17 Overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van verhuurders wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, of elk geval waar een derde-contractant van verhuurder mede van aan de basis ligt. Verhuurder heeft het recht zijn verplichtingen op te schorten als er sprake is van een overmachtsituatie.

Verhuurder kan niet aangesproken worden op het vergoeden van schade als er sprake is van een zogenaamde overmachtsituatie.ARTIKEL 18 Geschillen.

Indien huurder onverhoopt niet tevreden is over het gehuurde c.q. over de berekende som hiervoor en/of berekende, door huurder aangebrachte schade aan het gehuurde, kan hij dit telefonisch of schriftelijk aan verhuurder meedelen, edoch binnen 10 dagen na factuurdatum. Verhuurder zal dan samen met huurder naar een voor beide partijen bevredigende oplossing zoeken. Zonder schriftelijke toestemming van verhuurder is huurder niet bevoegd tot verrekening c.q. opschorting van de betaling.ARTIKEL 19 Slotbepalingen.

Afwijkende of aanvullende afspraken gelden alleen indien deze door verhuurder schriftelijk zijn bevestigd; deze maken in dat geval deel uit van deze overeenkomst. Alle geschillen welke tussen verhuurder en huurder mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslecht door een bevoegd rechter, ter plaatse waar verhuurder woonachtig of gevestigd is. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voorts is de Nederlandse rechter bevoegd terzake van alle geschillen die verband houden met de door partijen aangegane huurovereenkomst, ook al bezit de klant niet de Nederlandse nationaliteit en/of is de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland ten uitvoer gelegd.

De huurprijs geldt exclusief: verzekering – BTW – transportkosten – brandstof en smeermiddelen – bedieningskosten